Masz pytania?

Skontaktuj się™ z nami!
tel: 503 822 797
tel: 604 155 065

e-mail: hpd@hpd.com.pl

Regulamin zakupów i zwroty

Konsument/klient składający zamówienie
powinien zapoznać się z poniższym regulaminem:
§ 1 Postanowienia ogólne
Sklep/Strona jest własnością firmy HPD s.c. W. Hryciuk, J. Książek, podmiotu wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: 3670 prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin. Firma jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 125-171-66-01,oraz nr Regon: 388383345. Siedziba Firmy znajduje się pod adresem: 05-250 Radzymin, Słupno, ul Żeromskiego 32 E Kontakt: telefoniczny: 604 155 065, 503 822 797 opłata wg stawek operatora z którego usług korzysta dzwoniący. adres e-mail: hpd@hpd.com.pl
§ 2 Składanie zamówień
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt przesyłki jest widoczny w w kolejnych etapach zamawiania i jest doliczany automatycznie po wybraniu rodzaju płatności.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej, drogą e-mailową lub telefonicznie.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia bez względu na jego formę, otrzyma on odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia, regulamin oraz formularz odstąpienia od umowy. W przypadku zamówienia telefonicznego i e-mailowego Nabywca powinien potwierdzić e-mailem zgodę na przedstawione mu warunki zakupu.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku płatność przelewem pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.
7. Dostawy są realizowane za pośrednictwem Kurier InPost
8. Do wyceny przesyłek stosowany jest oficjalny cennik firmy Inpost
9. Wszystkie przesyłki są ubezpieczane. Opłata zależy od wartości przesyłki
Towar
1. Każdy produkt oferowany do sprzedaży pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne opakowanie.
§ 3 Koszty i termin wysyłki
1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub przekazany sprzedawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sprzedawca poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu, jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "Przedpłata " należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju płatności wybranego przez Nabywcę. Ceny za dostawę są widoczne przy wyborze opcji płatności i dostawy.
§ 4 Płatności
1. Każda transakcja potwierdzana jest dokumentem sprzedaży.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy dostawie towaru ) lub przelewem (przedpłata) na konto bankowe.
§ 5 Procedura reklamacji
Jeżeli po otrzymaniu towaru konsument znajdzie w nim wady fizyczne powinien zgłosić ten fakt sprzedawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się ze zgłaszającym i po potwierdzeniu wystąpienia wady i jej rodzaju zdecyduje o dalszym postępowaniu reklamacyjnym. W przypadku konieczności dokonania naprawy lub wymiany, Nabywca powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres: "HPD" ul. Żeromskiego 32 E, Słupno, 05-250 Radzymin. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sprzedawca zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najszybciej jak to możliwe nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
Patrz również: Reklamacje i Rękojmia
§ 6 Zwrot towaru i pieniędzy
Zgodnie z Ustawą z o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

WZÓR

HPD s.c.
ul. Żeromskiego 32 E
05-250 Radzymin / Słupno
kom. 0/ 604 155 065
 
NIP 125-171-66-01

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*):……………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów):……………………………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów):…………………………………………………………………………………………………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa powyżej.
Jeżeli jednak konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument obowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy. Przepisy nie przewidują tutaj konkretnego sposobu, dlatego konsument może odesłać Produkt np. przesyłką pocztową albo kurierską. Zwrot Produktu możliwy jest również osobiście.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
§ 7 Konsument odstępujący od umowy
obowiązany jest ponieść koszty odstąpienia: Jeżeli wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Powyższe wyjątki mają zastosowania niezależnie od tego, czy zostały one wpisane do regulaminu sklepu internetowego. Aczkolwiek ustawa o prawach konsumenta nakłada w tym zakresie obowiązek informacyjny i warto go spełnić właśnie np. poprzez ich wskazanie w regulaminie sklepu.
Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
 przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub formularza zmieszczonego powyżej oraz na stronie internetowej sprzedającego w zakładce Formularz Odstąpienia od Umowy
 przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby sprzedawca - firma HPD przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych lub żądania ich usunięcia z bazy.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 30.05.2014 o Prawach Konsumenta.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta drogą elektroniczną.
4. Dta opublikowania regulaminu 25.12.2014r. Zobacz też: Warunki gwarancji

Nasi Partnerzy
Dostawy realizuje

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl